نمایش دادن همه 2 نتیجه

چشمی فتوسل

چشمی فتوسل یا چشمی جک، یک سنسور تشخیص مانع است که در چهارچوب درب های اتوماتیک قرار میگیرد.

روش کار چشمی جک به این شکل است:

یک جفت چشمی در دو طرف درب درست روبروی هم نصب میشوند.

چشمی فرستنده یک اشعه مادون قرمز را در راستای خط مستقیم ارسال میکند.

چشمی گیرنده که دقیقا روبروی آن قرار گرفته، این اشعه را دریافت میکند.

چنانچه یک مانع، مثلا یک شخص یا یک خودرو در مسیر این پرتو قرار گیرد، اشعه مادون قرمز قطع شده و از فرستنده به گیرنده نمیرسد.

در این حالت حسگر وجود مانع را تشخیص داده و فرمان میدهد که حرکت درب متوقف شود یا در جهت معکوس تغییر یابد.

چشمی جک باعث افزایش ایمنی میشود.

این چشمی ها از برخورد درب با ماشین، شخص و یا هر مانعی که مسیر حرکت درب را مسدود کرده باشد، جلوگیری میکند.