امکان خرید اقساطی از فروشگاه اکسین تا سقف 20 میلیون تومان کلیک کنید
فروشگاه اینترنتی اکسین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

در این پست قصد دارم برای شما کاتالوگ برد ریلی ام اس وان را به اشتراک بگذارم. شما می توانید با مطالعه این راهنما به راحتی تمام تنظیمات برد ریلی و راهبند ام اس وان را اعمال کنید و مدار فرمان برد ریلی و راهبند ام اس وان را خودتان ببندید.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ – کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺰا ﺑﺮای درب ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ ودرب رﯾﻠﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ.
  • زﻣﺎن ﺑﺎزﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا از ھﻢ ودارای اﺳﺘﺎرت آرام (SoftStart) در ﻟﺤﻈﻪ اوﻟﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮرھﺎ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﺮن ﮐﺮدن رﯾﻤﻮﺗﮭﺎی ﮐﺪﻟﺮﻧﯿﻨﮓ و ھﺎﭘﯿﻨﮓ ﮐﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰاری

ﺷماتیک برد – کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

شماتیک برد

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

مشخصات ترمینالها

مشترک

مشخصات ترمینال

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻮع ٢٢٠ وﻟﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن

ﺟﮭﺖ اﺗﺼﺎل ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﮏ زن. ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻮع آن را ( ﭼﺸﻤﮏ زن ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ) را از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ (FL) اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ورودی

Start: ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب

Photo: ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ

USW1_Op: ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن.

USW1_CL: ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﺋﯿﭻ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن.

ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی خروجی

Motor1 :جهت اتصال موتور.

۲۰VDC : جهت استفاده مدار چشمی و غیره در موارد لزوم

ﻓﯿﻮزﻫﺎ:

F1: ﻓﯿﻮز ٢ آﻣﭙﺮ ﺟﮭﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری

F3: ﻓﯿﻮز ۵ آﻣﭙﺮ ﺟﮭﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻗﮑﻞ ﻣﺪار در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری

ﺗﻮﺟﻪ: از ﺑﺴﺘﻦ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﯿﻮز ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

دو ﻋﺪد ﺳﻮن ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ

ﺗﺎچ ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎ

A : ﺟﮭﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮھﺎی اﺻﻠﯽ

B : ﺟﮭﺖ ورود ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﻮ ھﺎ.

C : ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ و ذﺧﯿﺮه

D : ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ.

BACK : ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﻗﺒﻞ.

ﻣﺎژول ﮔﯿﺮﻧﺪه

دارای ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ASK و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ MHZ ۴٣٣ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﺎ ٩٠ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺪ ﻟﺮﻧﯿﻨﮓ و ھﺎﭘﯿﻨﮓ ﮐﺪ.

روش ﻣﻌﺮﻓﯽ رﯾﻤﻮت:

ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﯾﻤﻮت ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دﮐﻤـﻪ Aوارد ﻣﻨـﻮ(rA) ﺷـﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ B زﯾﺮ ﻣﻨﻮ (Ln) را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪو ﺑـﺎ ﻓﺸـﺮدن دﮐﻤـﻪC وارد زﯾﺮﻣﻨﻮ ﺷﻮﯾﺪ. ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓـﯽ رﯾﻤـﻮت ﺑﻌﻨـﻮان ﮐﺎﻧـﺎل ﯾـﮏ ، ﻣﻨـﻮی (LA) و ﺑـﺮای ﮐﺎﻧﺎل دو ، ﻣﻨﻮی (LB) و ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻪ ، ﻣﻨـﻮی (LC) را ﺗﻮﺳـﻂ دﮐﻤـﻪ B اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﮐﻤﻪ C را ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷـﻮﯾﺪ ﺗـﺎ LED ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮏ زن و ﺳﻮﻧﺴﮕﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺎن در ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﻓﺸـﺮدن دﮐﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯾﻤﻮت ، ﮐﺪ آن ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻮطـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯿﮕـﺮدد و درھﻤـﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﺎرت OH روی ﺳﻮﻧﺴﮕﻤﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎﻫﺎی رﯾﻤﻮت

ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ (A) :ﺟﮭﺖ ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن درب.

ﮐﺎﻧﺎل دو(B) :ﺟﮭﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن درب.

ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻪ(C) : ﺟﮭﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺑﻮدن درﺑﮭﺎ .(در زﻣﺎن اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ)

ﭘﺎک ﮐﺮدن رﯾﻤﻮت

ﺟﮭﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﮐﺪھﺎی رﯾﻤﻮت اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﻤﻪ A وارد ﻣﻨﻮ(rA) ﺷﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺮدن دﮐﻤـﻪ B زﯾـﺮ ﻣﻨـﻮ (Er) را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪو ﺑـﺎ ﻓﺸـﺮدن دﮐﻤـﻪ C ﻋﺒﺎرت ys ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺎ ﻓﺸـﺮدن ﻣﺠـﺪد ﮐﻠﯿـﺪ C ﮐﻠﯿﻪ رﯾﻤﻮﺗﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎک ﻣﯿﮕﺮدد و در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮﻧﺴﮕﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺎن در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ٩٠ رﯾﻤـﻮت ﮐـﺪ ﻟﺮﻧﯿﻨـﮓ و ھﺎﭘﯿﻨـﮓ ﮐـﺪ را دارد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺣﺮﮐﺖ ﺟک ها

  •  دﮐﻤﻪ Aوارد ﻣﻨﻮی Pr(Parameter)ﺷﻮﯾﺪ
  • دﮐﻤﻪ B زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و زﻣﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪن را ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ .( ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎرت در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ)
  • ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻮھﺎی n1,n3 ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺎرت اوﻟﯿﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن را (ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮم ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨـﻮی n3 ﻣﯿﺘـﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.

در ﺻــــﻮرت ﻧﯿــــﺎز ﺑــــﻪ ﺣﺎﻟــــﺖ ﺑﺴــــﺘﻪ ﺷــــﺪن ﺧﻮدﮐــــﺎر ﭘــــﺎراﻣﺘﺮ AC را ﺑــــﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دھﻢ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻌﺎل ﮐﺮد.

  • ﭘﺎراﻣﺘﺮ (CS(Kick Backﻣﯿﺘﻮان ﻓﺸﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘـﺲ از ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روی درب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻣﺪ ﺟﮭﺖ اطﻤﯿﻨـﺎن از ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن درب در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﻗﻔـﻞ ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد.
  • ﭘﺎراﻣﺘﺮ rS (Reverse Stroke)ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﺎرت روی درب ١ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪ ﺟﮭﺖ ﺳـﮭﻮﻟﺖ در ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﻗﻔـﻞ ﺑﺮﻗـﯽ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ درب رﯾﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﭘـﺲ از ﻓﺮﻣـﺎن ﺗﻮﻗـﻒ ﻣﻤﮑـﻦ زﻣـﺎﻧﯽ طـﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ FS ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻗـﻒ ﺳـﺮﯾﻊ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ھﺎی ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ (آھﻨﺮﺑﺎﯾﯽ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮏ V2 را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺘﻮان اﺗﺼﺎل را اﻧﺠﺎم داد.

ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﺎراﻣﺘﺮ SA ﺑﺮوﯾﻢ وﺳـﭙﺲ ﮐﻠﯿـﺪ C روی ﺑـﺮد را ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻓﺸﺎر دﻫﯿﻢ.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرت SA ﺳﻪ ﺑﺎر ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ و از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.

روش ﮐﺎر -کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎرت ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ و ﭘـﺲ از رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن (O1-a1) (ﺑﺮای درب ﯾﮏ) ﺑﻪ دور آھﺴﺘﻪ ﻣﯿﺮود.اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ SP (Stop)ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑـﻪ دور آھﺴـﺘﻪ ﯾـﮏ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ ﻣﯿﮑﻨـﺪ. اﮔـﺮ ﻗﺒـﻞ از ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎرت ﯾﺎ ﺗﮏ ﻟﻨﮕﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد(در ﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮ nP ) ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪن درﺑﮭـﺎ ﻣﯿﮕـﺮدد و ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﺠـﺪد ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﺮﮐﺖ درﺑﮭﺎ در ﺟﮭﺖ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در باز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ (Pause) در ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل ﺑـﻮدن ﺣﺎﻟـﺖ AC آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش زﻣﺎن ﮐﺮده اﮔﺮ ﺷﺊ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و از اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد. اﮔﺮ ﻣﺪ AC ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﺠـﺪد ﻣﯿﻤﺎﻧـﺪ. اﮔـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ CP(Close after photo) ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﺸﻤﯽ ﭘﺲ از زﻣـﺎن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه در ﭘـﺎراﻣﺘﺮ (CP) درب ﺑـﻪ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ (dP) ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺸﻢ را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ دادن اﻧﺴﺎن از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ دھﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐـﺮد.در ھﻤـﯿﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﮔـﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﭼﮭﺎر (B) ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ زدن دﮐﻤـﻪ رﯾﻤـﻮت ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗﻔــﻞ ﻣﯿﺸــﻮد و ﺑــﺎ ھــﯿﭻ ﻓﺮﻣــﺎﻧﯽ درب ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸــﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮ ﻋﻼﻣــﺖ (Lo) راﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪو ﻓﻼﺷﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺠﺪد ﮐﻠﯿﺪ رﯾﻤﻮت (ﮐﺎﻧﺎل دو) ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻗﻔـﻞ در ﻣﯿﺎﯾـﺪو دوﺑـﺎره ﻓﻼﺷـﺮ ﯾﮑﺒـﺎر ﭼﺸـﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧـﺪ.از ﻣـﺪ ﺑـﺮای اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑـﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن اﮔـﺮ ﺷﺊ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ درﺑﮭﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻣﺖ PH ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﺸـﻤﮏ زن روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد.

در ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﺑﮭﺎ اﮔﺮ ﺷﺊ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ درﺑﮭﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣﯿﮕﺮدﻧـﺪ و ﭘﺲ از ٢ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺟﮭﺖ ﻋﮑﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ھﻨﮕـﺎم ﺑــﺎز ﺷــﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮ اﺑﺘــﺪا ﻋﻼﻣــﺖ OP (Open)را ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھــﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ (Close)CL .

در ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﺖ CS ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد.

در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ درﺑﻬﺎ ﭼﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪن و ﭼﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃـﯽ ﺷـﺪه درب ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد.
در ھﻨﮕﺎم StandBy ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧـﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸـﻮد و ﻧﻘﻄـﻪ آن در ﺣﺎﻟـﺖ ﭼﺸـﻤﮏ زن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درب رﯾﻠﯽ – کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ﺟﮭــــﺖ ورود ﺑــــﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤــــﺎت درب رﯾﻠــــﯽ اﺑﺘــــﺪا ﺗﻮﺳــــﻂ ﮐﻠﯿــــﺪ A روی ﺣﺎﻟــــﺖ df(Default)رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ d1 ، B را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درب رﯾﻠﯽ در ﻣﻨﻮی Pr ظﺎھﺮ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ١ ﺟﮭـﺖ درب رﯾﻠـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮددو ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭽﮭﺎﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در آﯾﺘﻢ US(Micro Switch) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎر ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ – کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ A روی ﺣﺎﻟﺖ AS(Automatic Set)رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻓﺸـﺮدن ﮐﻠﯿـﺪ B وارد ﻣﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ ﻣﯿﺸـﻮﯾﻢ و ﯾـﺎ ﺑﺎﻓﺸـﺮدن ﻣـﺪاوم ۴ ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﮐﻠﯿـﺪ Dﻣﯿﺘـﻮان وارد ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر در ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت زﻣـﺎن دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ۰٫۱ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﺴﺖ ورودی ها (It) – کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ابتدا توس کلید A روی حالت (Input Test)It میرویم و توسط کلید B وارد این مد میشویم. پس از تحریک هر یک از ورودیها (ST,PHOTO,Usw1_Op,Usw1_CL) دیجیت مربوطه به آن روی سگمنت ۲ نمایش داده میشود. شکل زیر نمایش میدهد. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مدخارج شد.

تست جک ها

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ﺗﺴﺖ ﺟﮑﻬﺎ (It)

ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺟﮑﮭﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﮑﮭﺎ را ﺧﻼص ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺰ دوﺑﺎره درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. دراﯾﻦ ﺑﺮد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻼص ﮐﺮد ﺟﮑﮭﺎ از ﻣﺪ Jt(Jack Test) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ A روی Jt ﻣﯿﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ B وارد اﯾﻦ ﻣﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ از ورود ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻘﺪار U1 ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺟﮏ ١ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ C ، درب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﺪﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺲ از رھﺎ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ D درب ١ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ رھﺎ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ (A) روی ﺑﺮد ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﻣﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮ ﻣﺸﮑﻞ از دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺮد ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮد از ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯿﮕﺮدد.

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

نقشه سیم کشی

تنظیمات برد ریلی ام اس وان

تنظیمات برد

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

علائم اختصاری

ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

کاتالوگ برد ریلی ام اس وان

دیاگرام

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*