چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر

چشمی دزدگیر یا PIR یکی از قطعات اصلی سیستم اعلام سرقت است.

چشمیها، سنسورهای تشخیص حرکت هستند که با امواج مادون قرمز کار میکنند.

این سنسور به صورت دائمی در حال ارسال و دریافت امواج مادون قرمز به محیط بوده و تصویری از محیط را در خود نگه میدارد.

چنانچه حرکتی در محیط پیرامون سنسور اتفاق بیفتد، سطح امواج برگشتی از محیط تغییر می یابد و به این طریق سنسور قادر به شناسایی آن خواهد بود.

هرچه فرد یا جسم متحرک به چشمی نزدیک تر باشد، میزان حساسیت چشمی بالاتر خواهد بود.

هرچه منطقه ی تحت پوشش چشمیها وسیع تر باشد، بهتر عمل خواهند کرد.

بهترین محل ها برای نصب چشمی

گوشه ها و کنج ها

قرار دادن چشمیها در گوشه ها باعث میشود که بیشترین پوشش را از محیط اطراف برای سنسور فراهم میکند، همچنین احتمال دیده شدن آن توسط سارق کمتر خواهد بود.

روی سقف

قرار دادن چشمیها روی سقف احتمال دیده شدن آنها توسط سارق را کمتر میکند.

در پاسیو

اگر خانه شما پاسیو دارد، شما می‌توانید یک سنسور را برای محافظت از رطوبت با سلفون پوشانده و بر روی درب و پنجره های عمودی پاسیو قرار دهید.