دتکتور دودی

دتکتور دودی

دتکتور دودی یا Smoke Detector یکی از اجزای سیستم اعلام حریق است.

یکی از راه های تشخیص حریق در یک مکان، وجود دود در آن مکان است.

این دتکتور نسبت به دود حساس بوده و هنگامیکه ذرات دود را در پیرامون خود تشخیص دهد، عمل میکند.

انواع دتکتور دودی

1- آشکارساز دودی یونیزاسیون (Ionization Smoke Detector)

دارای یک محفظه می‌باشد که با هوای بیرون در ارتباط است و فضای داخلی آن به وسیله یک منبع رادیواکتیو یونیزه می‌شود (یونیزاسیون مرحله‌ای است که مولکولهای هوا به یونهای مثبت و الکترونهای منفی تبدیل می‌شوند.)

حال اگر یک ولتاژ بین این محفظه برقرار شود، یونهای مثبت به طرف الکترود منفی و الکترونها به سمت الکترود مثبت حرکت می‌کنند و یک جریان الکتریکی ایجاد میکنند.

در اثر ورود هوا به محفظه، این جریان کاهش می‌یابد (وجود ذرات دود باعث کاهش میزان جریان الکتریسیته می‌شود.)

کاهش جریان الکتریکی باعث فعال شدن و عمل کردن دتکتور میشود.

2- آشکارساز دودی اپتیکال یا نوری یا فتوالکتریک (Photo Electric Detector)

آشکار ساز نوری از یک منبع نوری و یک سلول حساس به نور (فتوسل) تشکیل شده اند.

دود تولید شده در اثر آتش، بر روی نوری که از منبع به فتوسل میرسد اثر میگذارد.

دود می تواند جلوی منبع نوری را گرفته یا شدت نور آن را کم کند، هم چنین می تواند باعث پراکنده شدن نور بر اثر برخورد با ذرات دود و منعکس شدن آن شود.

این دتکتورها طراحی شده اند تا دود را بر اساس اثر دود بر نور تشخیص دهند.

دتکتور دودی اپتیکال در ارتفاع بین ۲٫۵ الی ۱۱ متر قابلیت نصب دارد.

3- بیم دتکتور یا آشکارساز دودی خطی (Beam Detector)

از این دتکتورها در فضاهای وسیع که استفاده از دتکتور نقطه ای در آنها توجیه اقتصادی ندارد، استفاده میشود.

این دتکتور دارای یک جفت فرستنده و گیرنده است که درست روبروی هم و در دو طرف محیط قرار میگیرند.

فرستنده یک اشعه ی مادون قرمز به گیرنده ارسال میکند.

چنانچه مانعی بین این امواج قرار گیرد (مثلا دود) و امواج را قطع کند، دتکتور عمل کرده و سیستم هشدار حریق میدهد.

4- آشکارساز دودی مکشی یا استنشاقی (Air Sampling)

در این دتکتور از یک هواکش کوچک برای مکش هوای داخل محیط استفاده میشود.

این هوا پس از عبور از صافی وارد پنل شده و چنانچه پس از آنالیز، هوای محیط آلوده به دود تشخیص داده شود، وضعیت حریق اعلام میشود.